฿230.00 ฿200.00

กรณีศึกษา เล่ม1

กรณีศึกษา เล่ม1
การบริหารงานจัดซื้อในประเทศไทย

องค์ความรู้ด้านงานจัดซื้อในประเทศไทยในบทบาทการพัฒนาบุคลากรในส่วนการอบรมให้ความรู้กับจัดซื้อนั้น "สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย" เป็นผู้มีบทบาทสำคัญและสามารถถ่ายทอดการฝึกพัฒนาตนให้มุมมองกับผู้บริการงานจัดซื้อได้ครบถ้วนกระบวนยุทธ์ เป็นแบบอย่างความเข้มแข็งขององค์กรเอกชนที่เน้นการสร้างความพร้อมให้กับุคลากราคธุรกิจ

นักจัดซื้อถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในอันที่จะเพิ่มเสริมให้องค์กรมีความคุ้มค่าในด้านการจัดการให้ได้มาซึ่งความต้องการที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ความสามารถของนักจัดซื้อที่มีองค์ประกอบการตัดสินใจการมีเหตุผล การเป็นนักประเมิน การใช้ปัจจัยประกอปทั้งหมดมาช่วยขับเคลื่อนองค์กร ย่อมส่งผลต่อองค์รวามของการจัดการประสิทธิาพ

การมีความรู้ใหม่และการพัฒนาตนอยู่เสมอของนักจัดซื้อจึงเป็นสิ่งจำเป็นขององค์กร สำนักพิมพ์ในฐานะการมีบทบาทส่งเสริม สร้างสรรค์แหล่งความรู้ให้กับบุคลากรในแขนงต่างๆ สร้างอาหารสมองพร้อมๆ กับการนำเสนอเรื่องราวที่สามารถทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในบทบาทต่างๆ จึงริเริ่มในการพัฒนาเนื้อหาสาระของงานจัดซื้อมารวมเป็นรูปเล่ม

ทั้งนี้เนื่องจากหนังสือความรู้ด้านการจัดซื้อในประเทศไทยที่เป็นการรวมรวบกรณีศึกษา และประเด็นที่น่าสนใจถือว่ามีน้อยมาก หนังสือเรื่อง "กรณีศึกษา : การบริหารงานจัดซื้อในประเทศไทย เล่ม 1, เล่ม 2" จึงเกิดขึ้นโดยเก็บความคัดเนื้อหาและข้อมูลที่สั่งสมจากการจัดทำนิตยสาร Industrial PURCHASING Thailand มาจัดพิมพ์ในรูปเล่มที่ไม่หนามากนัก เป็นข้อมูลที่สามารถเก็บไว้ใช้ในการทำงานหรือนำไปถ่ายทอด

สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลในรูปเล่มเกี่ยวกับการบริหารงานจัดซื้อ จะเป็นการนำร่องในการสร้างเอกสารด้านนี้ที่ต่อเนื่อง และพัฒนาเป็น Content ที่เปรียบได้ดังห้องสมุดที่ท่านสามารถหยิบมาอ่านและใช้ประโยชนได้อย่างต่อเนื่อง

สำนักพิมพ์ Logistics Book

 

สารบัญ

 • การบริหารงานจัดซื้อ Super Sports
  หนึ่งในเครือข่าย CRC
 • Purchasing Strategies
  Developing collaborative partnership management to ensure the full optimization
  of your sourcing strategies Case Studies "TURE" and Anothers
 • การใช้ CRM ในการจัดซื้อ
  (Customer relationship management)
 • IMPLEMENTING KPIs
  that drive your Purchasing Performance for continuous improvement
 • การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing)
  แนวความคิดใหม่และกรณีศึกษาสำหรับการบริหารการจัดซื้อในองค์กรไทย
 • Negotiation Tips
  เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • พฤติกรรมการซื้อขององค์กร
  (Business Buying Behavior)
 • การพัฒนา Supplier
  (Supplier Development)
 • 20 Ways to Lower Inventory Cost
 • เทคนิคการจัดการและเคล็บลับการสร้างประสินทธิาพงานจัดซื้อ
 • Lean Procurement
  การเพิ่มประสิทธิาพให้งานจัดซื้อจัดหา
 • ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้ในองค์กรที่ท่านบริหารงานอยู่หรือไม่
วิจารณ์

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตัวนี้มักจะซื้อ
ด้วย
ถอดรหัสโลจิสติกส์
ถอดรหัสโลจิสติกส์
Logistics Case Study in Thailand
Logistics Case Study in Thailand
ETERNITY
ETERNITY
Intertraosport Logistics
Intertraosport Logistics
Transport Cost
Transport Cost
Everyday Logistics
Everyday Logistics
หมวดหมู่สินค้า
ผู้ผลิตสินค้า
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำหลักๆในการสืบค้นสินค้าที่คุณกำลังมองหาอยู่
วางกรอบการสืบค้น
แจ้งข้อมูลให้สังคมออนไลน์
บอกต่อผ่านอีเมล์ บอกต่อผ่านเฟสบุ๊ค บอกต่อในทวิ๊ตเตอร์ บอกต่อผ่านกูเกิ้ลบัซ บอกต่อผ่านดิ๊กส์
เลือกภาษาพร้อมสกุลเงิน
thai English
เลือกดูราคาในสกุลเงินอื่นๆ
Ruam11ab