฿230.00 ฿200.00

Case Study : Purchasing & Procurement in Thailand1

Case Study : Purchasing & Procurement in Thailand1
การบริหารงานจัดซื้อในประเทศไทย

องค์ความรู้ด้านงานจัดซื้อในประเทศไทยในบทบาทการพัฒนาบุคลากรในส่วนการอบรมให้ความรู้กับจัดซื้อนั้น "สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย" เป็นผู้มีบทบาทสำคัญและสามารถถ่ายทอดการฝึกพัฒนาตนให้มุมมองกับผู้บริการงานจัดซื้อได้ครบถ้วนกระบวนยุทธ์ เป็นแบบอย่างความเข้มแข็งขององค์กรเอกชนที่เน้นการสร้างความพร้อมให้กับุคลากราคธุรกิจ

นักจัดซื้อถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในอันที่จะเพิ่มเสริมให้องค์กรมีความคุ้มค่าในด้านการจัดการให้ได้มาซึ่งความต้องการที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ความสามารถของนักจัดซื้อที่มีองค์ประกอบการตัดสินใจการมีเหตุผล การเป็นนักประเมิน การใช้ปัจจัยประกอปทั้งหมดมาช่วยขับเคลื่อนองค์กร ย่อมส่งผลต่อองค์รวามของการจัดการประสิทธิาพ

การมีความรู้ใหม่และการพัฒนาตนอยู่เสมอของนักจัดซื้อจึงเป็นสิ่งจำเป็นขององค์กร สำนักพิมพ์ในฐานะการมีบทบาทส่งเสริม สร้างสรรค์แหล่งความรู้ให้กับบุคลากรในแขนงต่างๆ สร้างอาหารสมองพร้อมๆ กับการนำเสนอเรื่องราวที่สามารถทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในบทบาทต่างๆ จึงริเริ่มในการพัฒนาเนื้อหาสาระของงานจัดซื้อมารวมเป็นรูปเล่ม

ทั้งนี้เนื่องจากหนังสือความรู้ด้านการจัดซื้อในประเทศไทยที่เป็นการรวมรวบกรณีศึกษา และประเด็นที่น่าสนใจถือว่ามีน้อยมาก หนังสือเรื่อง "กรณีศึกษา : การบริหารงานจัดซื้อในประเทศไทย เล่ม 1, เล่ม 2" จึงเกิดขึ้นโดยเก็บความคัดเนื้อหาและข้อมูลที่สั่งสมจากการจัดทำนิตยสาร Industrial PURCHASING Thailand มาจัดพิมพ์ในรูปเล่มที่ไม่หนามากนัก เป็นข้อมูลที่สามารถเก็บไว้ใช้ในการทำงานหรือนำไปถ่ายทอด

สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลในรูปเล่มเกี่ยวกับการบริหารงานจัดซื้อ จะเป็นการนำร่องในการสร้างเอกสารด้านนี้ที่ต่อเนื่อง และพัฒนาเป็น Content ที่เปรียบได้ดังห้องสมุดที่ท่านสามารถหยิบมาอ่านและใช้ประโยชนได้อย่างต่อเนื่อง

สำนักพิมพ์ Logistics Book

 

สารบัญ

 • การบริหารงานจัดซื้อ Super Sports
  หนึ่งในเครือข่าย CRC
 • Purchasing Strategies
  Developing collaborative partnership management to ensure the full optimization
  of your sourcing strategies Case Studies "TURE" and Anothers
 • การใช้ CRM ในการจัดซื้อ
  (Customer relationship management)
 • IMPLEMENTING KPIs
  that drive your Purchasing Performance for continuous improvement
 • การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing)
  แนวความคิดใหม่และกรณีศึกษาสำหรับการบริหารการจัดซื้อในองค์กรไทย
 • Negotiation Tips
  เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • พฤติกรรมการซื้อขององค์กร
  (Business Buying Behavior)
 • การพัฒนา Supplier
  (Supplier Development)
 • 20 Ways to Lower Inventory Cost
 • เทคนิคการจัดการและเคล็บลับการสร้างประสินทธิาพงานจัดซื้อ
 • Lean Procurement
  การเพิ่มประสิทธิาพให้งานจัดซื้อจัดหา
 • ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้ในองค์กรที่ท่านบริหารงานอยู่หรือไม่
Reviews

Manufacturers
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
0 items
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Buzz Share on Digg
Languages
thai English
Currencies
Ruam11ab