฿220.00 ฿200.00

Sourcing & Supplier Relationship Management In the Supply Chain

Sourcing & Supplier Relationship Management In the Supply Chain
หนังสือชุด Logistics Case Study in Thailand ในนามสำนักพิมพ์ Logistics Book มีการพิมพ์ออกวางแผงมาแล้ว 9 เล่ม และแนวการจัดการบริหารงานจัดซื้อ 2 เล่ม ทั้งนี้งานเขียนทั้งหมดผ่านการเรียบเรียงเนื้อหาที่นำมาถ่ายทอดสู่ผู้อ่านโดยบุคลากรของสำนักพิมพ์ฯ และผู้เชี่ยวชาญในวงการ นักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับในวงการโลจิสต์

หนังสือชื่อ Sourcing & Supplier Relationship Management In the Supply Chain "การจัดหาและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบในโซ่อุปทาน" เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ และคณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กลั่นกรองและรวบเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะในการเสนอนำไปศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรของาคธุรกิจ

โดยส่วนร่วมของสำนักพิมพ์ฯ และรู้จักในฐานะบุคลากรที่เชี่ยวชาญในงานด้านโลจิสติกส์และกระบวนการด้านซัพพลายเชน การได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ และคณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มอบงานเขียนที่ผ่านการวิจัยและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดชวนติดตามและถือว่าเป็นผลงานที่ดีเล่มหนึ่งบนแผงหนังสือด้านการจัดการ สำนักพิมพ์ฯ และบรรณาธิการเล่มขอขอบคุณในความไว้วางใจ

สำนักพิมพ์ฯในฐานะคนคุ้นเคยที่รู้จักและศรัทธาในผลงานของผู้เขียนในด้านต่างๆ มานาน จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นทวีคูณที่มีโอกาสนำเสนอสิ่งดีดีจากคนดีดีที่รู้จริงให้กับท่านผู้แสวงหาความรู้จากมืออาชีพ

เนื้อหาทั้งหมดในเล่มนี้เป็นการพัฒนารวบรวมเนื้อหาต่อยอด ประเด็นส่วนใหญ่สอดคล้องเหมาะกับการนำไปเป็นมูลค่าในเชิงบริหารจัดการ หลายกรณีศึกษาในหนังสือนี้ท่านสามารถนำไปปรับปรุงระบบงานเพื่อพัฒนาการจัดการที่สูงขึ้น

สำนักพิมพ์หวังว่าประโยชน์ที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้จะเป็นการพัฒนาการจัดการธุรกิจและเพื่อโอกาสให้ประเทศไทยไปพร้อมๆกัน

สำนักพิมพ์ Logistics Book

สารบัญ

  • บทที่ 1 การจัดหา หนึ่งในกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์
  • บทที่ 2 การวางแผนการจัดหา (Procurement planning)
  • บทที่ 3 กระบวนการ การพัมนาผู้ส่งมอบ (supplier Development Management)
  • บทที่ 4 การพัฒนากลยุทธ์การจัดหา (sourcing Sttrategy Development)
  • บทที่ 5 การประเมินและคัดเลือกผู้ส่งมอบ (Evaluate & Select Suppliers)
  • บทที่ 6 วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
  • บทที่ 7 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ (Supplier Relationship Management : SRM)
Reviews

Manufacturers
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
0 items
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Buzz Share on Digg
Languages
thai English
Currencies
thaihostdns