฿340.00 ฿280.00

Supply Chain Management

Supply Chain Management
หนังสือการจัดการ Supply Chain Management กรณีศึกษา ปฏิบัติการจากธุรกิจ เล่มนี้มีความโดดเด่นในหลายๆ ประเด็นกล่าว คือ

เป็นงานเขียนที่กลั่นกรองข้อมูลจากความรู้จริงในตำราที่ถูกนำไปดำเนินการปฏิบัติจนเกิดผลสำริดในความสำเร็จกลายเป็นกรณีศึกษาขององค์กรธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม

เป็นงานเขียนที่ผู้ประกอบการในาคธุรกิจอุตสาหกรรมโดยรวมสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง เพิ่มเติมประสิทธิาพ และสร้างความสามารถให้เกิดผลในความเป็นเลิศที่สูงขึ้น

เป็นงานเขียนที่มุ่งเน้นนำงานวิจัยจากผลของประสบการณ์ปฎิบัติจริงมาใช้ให้เกิดผลและสร้างโมเดลการให้ประโยชน์ของผลงานศึกษาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับาคธุรกิจ

เป็นงานเขียนจาก 2 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Supply Chain ระดับ TOP ของประเทศ มีประสบการณ์ตรงทั้งในบทบาทของผู้สอน ผู้ทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศผู้ให้คำที่ปรึกษาและที่ปรึกษาให้กับาคเอกชน าครัฐ

ทั้ง ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และ ผศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนักวิชาการสายเลือดใหม่ ที่เต็มเปี่ยมด้วยอุดมการณ์ เป็นนักทฤษฎีที่นำไปสู่การปฎิบัตจนเกิดผลจริง และมีความมุ่งมั่นในการสร้างฐานความเข้มแข็งด้าน Supply Chain ให้กับประเทศ ด้วยบทบาทที่นอกเหนือจากงานประจำ การทำงานร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยไทย หรือ Thai VCML ตลอดทั้งคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในาครัฐและเอกชน

ผลงานหนังสือเล่มนี้จึงมีความเข้มข้น เต็มประโยชน์ในนามสำนักพิมพ์ฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงต่อความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดพิมพ์ และหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดจะให้ดอกออกผลในเชิงความรู้เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านและท่านเจ้าของผู้ประกอบการทั้งหลาย

อรุณ บริรักษ์
บรรณาธิการ
มีนาคม 2550

สารบัญ

 • าคที่ 1 : าพรวมการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
  + การวางกลยุทธ์ในการจัดการโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มศักยาพในการแข่งขัน
  + การประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย
  + การประเมินวัดความสามารถในการตอบสนองของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
  + การศึกษาการนำ Enterprise Resource Planning (ERP) ไปใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
 • าคที่ 2 : การประยุกต์ใช้ Operations Research & Operations ในการจัดการโซ่อุปทาน
  + การจัดการผู้ส่งมอบ (Supplier Management)
  + การประยุกต์ใช้สถานการณ์จำลองในการวิเคราะห์ผลกระทบของความไม่แน่นอนของโซ่อุปทานผลิตเสื้อกีฬา
  + การพยากรณ์เพื่อการจัดการวัสดุคงคลัง : กรณีศึกษาโรงงานกระจกบานเกล็ด
  + การลดต้นทุนการผลิตด้วยการวางแผนเดินเครื่องจักรที่เหมาะสม กรณีศึกษาโรงผลิตปูนซิเมนต์
  + การคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อ ด้วยเทคนิคการสร้างสถานการณ์จำลอง กรณีศึกษาโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
  + การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิค
  + การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์และบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางขึ้นไป
 • าคที่ 3 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโซ่อุปทาน
  + RosettaNet กับการบริหารจัดการโซ่อุปทานในประเทศไทย
  + การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนสำหรับโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  + ต้นแบบระบบการจัดการขนส่ง
  + การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินความสามารถในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  + การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการเคลื่อนย้ายสินค้า และระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยสู่เอเชียเหนือ (จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น)
Reviews

Manufacturers
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
0 items
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Buzz Share on Digg
Languages
thai English
Currencies
thaihostdns