฿210.00 ฿195.00

Transport Logistics 4

Transport Logistics 4
หนังสือชุด Logistics Case Study in Thailand พิมพ์ออกวางแผงมาแล้ว 4 เล่ม คือ เล่ม 1,2,3,4 เล่มแรกเน้นบริหารจัดการการกระจายสินค้า เล่มต่อมาเจาะไปทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก มาถึงเล่มที่สามลงรายละเอียดไปในเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้า ขณะที่เล่มที่ 5 เป็นการรวมบทควมในคอลัมน์ ETERNITY Logistics ของโคทรัพย์ พุ่มพวง ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง บจก.ไทยน้ำทิพย์ มาเป็นเล่มเพื่อให้ผู้ต้องการความเข้าใจในเรื่องโลจิสติกส์ส่วนเล่มที่ 4 ในมือท่านที่ออกตามหลังเล่ม 5 นั้น เป็นการเจาะลึกการจัดการโลจิสติกส์ในาคธุรกิจการจัดส่ง

ทั้งนี้หนังสือชุด Logistics Case Study in Thailand จะมีการพิมพ์วางแผงในปี 2549 อีก 3 เล่ม คือเล่มที่ 6 เรื่อง รวมพลคน Logistics เล่มที่ 7 เรื่อง CEO Logistics และเล่มที่ 8 เรื่อง Food Transport - Food Logistics ซึ่งจะทยอยวางแผง นอกจากนี้ยังมีหนังสือในโครงการที่เขียนโดยบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในวงการโดยทางสำนักพัมพ์ดำเนินการจัดพิมพ์ เช่น Chief Logistics Officer ที่เขียนโดย บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการกลุ่มโลจิสติกส์ SC Group, หนังสือชื่อ โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ทฤษฎี งานวิจัย กรณีศึกษา เขียนโดย ดร.ดวงพรรณ กฤษชาญชัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและรู้จริงๆ ก็จะมีผลงานเขียนออกมา

สำหรับเนื้อหาทั้งหมดในเล่มนี้เป็นการพัฒนารวบรวมต่อยอดมาจากการสัมาษณ์ของทีมงาน และประเด็นส่วนใหญ่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากการบริหารการจัดการโลจิสติกส์าคการขนส่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายด้าน จำเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับระบบพัฒนาการจัดการ

หลายกรณีศึกษาในหนังสือเล่มนี้ท่านสามารถนำไปปรับปรุงระบบงานเพื่อพัฒนาการจัดการเพื่อการแข่งขันได้สำนักพิมพ์หวังว่าประโยชน์ที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้จะเป็นการพัฒนาการจัดการธุรกิจและเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน

บรรณาธิการ/ผู้เรียบเรียง

สารบัญ

 • ETERNITY : New Transport Model
  จัดส่งสินค้า Tesco Lotus, CRC, Nestle
 • Blue & White Logistics : Transport Provider
  ผู้นำในการกระจายสินค้าแบบ Cross Docking
 • Interview
  สัญญวิทย์ เศรษฐโคิน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  "BLUE & WHITE Logistics"
 • กรณีศึกษาของ CTL
  ระบบ Transportation Management System (TMS)
 • CTL :
  บริการด้านโลจิสติกส์พัฒนาระบบเพื่อศักยาพการแข่งขันธุรกิจ
 • Milk-Run : Logistics From TOYOTA
  รูปแบบการจัดการงานจัดส่งที่บริหารโดยทางบริษัทผู้สั่ง
 • ESSO : กรณีจัดการบริหารขชนส่งน้ำมัน-เคมีัณฑ์-วัตถุอันตราย
 • SC Group : Hazardous Chemical Logistics
 • ธุรกิจขนส่งสินค้าขนาดใหญ่/หนัก
 • กรณีศึกษา Green Spot ประเทศไทย
  การจัดการขนส่งสินค้า Returnable บรรจุัณฑ์เครื่องดื่ม
 • การจัดการขนส่ง การพัฒนาธุรกิจ Logistics ในธุรกิจ Retail
 • KPI เครื่องมือชี้วัดประสินทธิาพ การบริหารงานผู้ประกอบการขนส่ง
  เคมีัณฑ์ชิเมนต์ไทย, ปูนชิเมนต์นครหลวง, คอลเกต, เนสท์เล่, ท็อปส์
 • สัมาษณ์ : ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. (มหาชน)
  ยุทธ์ศาสตร์ NGV "พลังานทางเลือก"
 • ISUZU : การลดต้นทุนและการบริหารงานบุคลากรในการจัดการธุรกิจขนส่ง
Reviews

Manufacturers
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
0 items
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Buzz Share on Digg
Languages
thai English
Currencies
Ruam11ab